loadingimg

Wczytuję dane...
  • pl
  • en
  • de
  • Szukaj
szt. na kwotę 0.00 PLN
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KGKTRADE.PL 
 

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego kgktrade.pl oraz określa zasady wykonywania umów sprzedaży, prawa i obowiązki sklepu kgktrade.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.  
 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://kgktrade.pl/ prowadzony jest przez firmę KGK TRADE sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 24, 31-946 Kraków. Numer NIP: 678-315-51-46,  e-mail:  info@kgktrade.pl (dalej: kgktrade.pl lub Sprzedawca)

2.    Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

3.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 

§2. KUPUJĄCY
 

1.     Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Kupujący lub Klient).
 

§3. PRODUKTY


1.    Wszystkie towary oferowane w sklepie kgktrade.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale "Wyprzedaż" mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane. 
 

§4. CENY
 

1.    Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych (PLN) lub w euro (EUR) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. 
 

§5. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
 

1.    Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej.

2.    Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej kgktrade.pl lub mailowo na adres info@kgktrade.pl.

3.    Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 2 dni roboczych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji w wyjątkowych przypadkach po uprzednim poinformowaniu Klienta.
 

§6. PŁATNOŚCI
 

1.    Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

2.    Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki.

3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

4.    Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów. 
 

§7. DOKUMENTACJA ZAKUPÓW  
         

1.    Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym kgktrade.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego, jako przedsiębiorcę.

2.    Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 poz. 1528 ), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika na stronie http://kgktrade.pl/. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).
 

§8. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)
 

1.    Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

2.    Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

3.    Koszty dostawy ponosi Kupujący. 
 

§9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 

1.    Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru stanowiącego przedmiot tej umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr.1 dostępnym tutaj.

2.     W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (oraz dowód zakupu). Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do firmy KGK TRADE sp. z o.o. sp.k.

3.    Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 

 §10. REKLAMACJE
 

1.    Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, usługi rezerwacji towarów, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

2.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: 
a. imię i nazwisko, 
b. numer zamówienia 
c. opis niezgodności towaru/usługi z umową, 
d. datę zakupu/rezerwacji, 
e. protokół szkody, 
f. model sprzętu i numery fabryczne, 
g. informacja odnośnie stanu oryginalnego opakowania, 
h. adres gdzie znajduje się zakupiony produkt, 
i. adres mailowy użytkownika zgłaszającego reklamację. 

3.    Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji. 

4.    Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: info@kgktrade.pl

5.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

6.    Pobierz i wypełnij formularz reklamacyjny TUTAJ

7.    UWAGA!! W przypadku odesłania produktu do naprawy, gdzie nie stwierdzono usterki konsument będzie obciążony kosztem ekspertyzy 100zł.

 

§11. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 

1.     W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: 
a. przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, 
b. włączoną obsługę Java Script, 
c. aktywny adres e-mail. 

2.    Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się tutaj.

3.    Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 

1.       Operator Sklepu internetowego zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2.    Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

3.    Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Klientów jest KGK TRADE sp. zo.o. sp.k., z siedzibą w Krakowie przy os. Teatralne 24, 31-946 Kraków.
Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

4.    Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.

5. Zdjęcia każdego produktu są własnością firmy KGKTRADE. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody właściciela Z A B R O N I O N E !
 

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3.    Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność KGK TRADE sp. z o.o. sp.k.., http://kgktrade.pl/ . Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych KGK TRADE sp. z o.o. sp.k..”

4.    Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu http://kgktrade.pl/ nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

5.    Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2016